Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky myGIVT

1.
Úvod
1.1.
Smlouvu o poskytování služby (dále jen „Smlouva“) uzavírá společnost GIVT.cz s. r. o., IČ: 04071433, se sídlem Dolní náměstí 172/16, 779 00 Olomouc (dále jen „myGIVT“) s Vámi (dále jen „Vy“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste se seznámili s obsahem Smlouvy a VOP a že s nimi souhlasíte. Hovoří-li se v těchto VOP dále o Smlouvě, myslí se tím vždy Smlouva i tyto VOP, není-li uvedeno jinak.
1.2.
MyGIVT poskytuje službu Zprostředkování affiliate nákupů na internetových obchodech (dále jen „Služba“), spočívající v tom, že osoba nebo organizace, která provozuje webovou stránku (internetovou doménu nebo subdoménu) ke zvýšení návštěvnosti webových stránek třetích osob (dále jen „Společnost“), může obdržet finanční kompenzaci od myGIVT (dále jen „Provize“) za transakce (dále jen „Transakce“) uskutečněné Spotřebiteli (dále jen „Spotřebitel“) na webových stránkách třetích osob (dále jen „Inzerent“), které na jejich stránky odkázala prostřednictvím odkazu se svým unikátním kódem (dále jen „Odkaz“), které obdrží od myGIVT.
1.3.
Služba spočívá v tom, že myGIVT získává odměnu z dokončených Transakcí od Inzerentů na základě smluvního vztahu s nimi (dále jen „Odměna“) a následně z ní vyplácí Společnostem Provizi. Výše Provize za každou dokončenou Transakci je standardně 50 % ze sumy, kterou obdrží portál myGIVT od Inzerentů, pokud se se společností nedohodnou jinak.
2.
MOŽNÉ VARIANTY SLUŽBY
2.1.
Pokud se strany nedohodnou jinak, myGIVT s Vámi uzavře SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MYGIVT. Veškeré ceny a poplatky jsou uvedeny v této smlouvě.
2.3.
Registrační poplatek je, pokud ve Smlouvě není dohodnuto jinak, nevratný.
3.
REGISTRACE SPOLEČNOSTI
3.1.
Abyste měli právo na Provizi, musíte se mimo jiné řádně zaregistrovat jako Společnost (dále jen „Registrace“). Služba je v současnou chvíli k dispozici pouze pro právnické osoby a podnikatele ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších novel; jiné osoby nemůžou uzavřít s myGIVT Smlouvu.
3.2.
Řádným vyplněním registračního formuláře, výběrem Varianty Služby, zaškrtnutím políčka, že udělujete myGIVT souhlas se zpracováním osobních údajů a políčka, že jste se seznámili se Smlouvou a VOP, a následným odesláním údajů stiskem tlačítka „získat myGIVT“, zasíláte myGIVT neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy (dále jen „Návrh na uzavření Smlouvy“). Pokud myGIVT Návrh na uzavření Smlouvy přijme, zašle Vám do pěti (5) pracovních dnů aktivační odkaz a návrh SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MYGIVT, v opačném případě se má bez dalšího za to, že myGIVT Návrh na uzavření Smlouvy odmítla. Smlouva je uzavřena a Registrace dokončena až okamžikem, kdy navštívíte aktivační odkaz.
3.3.
Odesláním Návrhu na uzavření Smlouvy zaručujete správnost a pravdivost všech odesílaných údajů o Vás a že jste oprávněni uzavřít s myGIVT Smlouvu. MyGIVT si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu nepřijmout Návrh na uzavření Smlouvy a tím odmítnout Vaši Registraci.
3.4.
Každá Společnost smí být Registrována pouze jednou. Po dokončení Registrace obdržíte unikátní přihlašovací údaje (jméno a heslo) k Vašemu profilu na webových stránkách myGIVT (dále jen „Profil“).
3.5.
Opakovaná Registrace stejné Společnosti (zejména použila-li k tomu klamavé registrační údaje) nebo Registrace fyzické osoby - nepodnikatele, je od počátku neplatná, i kdyby takovou Registraci automatizovaný registrační systém povolil; z takové Registrace Společnosti nenáleží nikomu Provize a jakmile bude zjištěna, myGIVT takovou Registraci bez dalšího zruší.
4.
PROFIL
4.1.
Prostřednictvím Profilu můžete kontrolovat a upravovat Vaše kontaktní a fakturační údaje.
4.2.
Na Profilu je dostupný Odkaz s Vaším unikátním kódem, který můžete umístit na Vaše webové stránky v souladu se Smlouvou.
4.3.
Na Profilu je vidět aktuální výše Provize podle jednotlivých Inzerentů, kterou můžete získat pokud Spotřebitel po využití Odkazu učiní na jejich webových stránkách Transakci.
4.4.
Na Profilu vždy vidíte stav Vašeho konta (dále jen „Konto“). Na Kontě můžete sledovat Vaše Schválené Provize, Čekající Provize a Zrušené Provize, jak jsou definovány níže.
5.
PRAVIDLA UMÍSŤOVÁNÍ ODKAZU
5.1.
Zavazujete se a zaručujete, že budete Odkaz uvádět pouze na svých webových stránkách, které jste uvedli ve Smlouvě.
5.2.
Máte zakázáno umisťovat Odkaz do jakýchkoliv diskusních fór, zpravodajství, návštěvních knih, nevyžádaných e-mailových zpráv nebo jiných forem spamu, virtuálních chatových místností, farem odkazů, a na všechna další podobná místa.
5.3.
Máte zakázáno získávat návštěvnost webových stránek, na které jste umístili Odkaz, prostřednictvím nevyžádané pošty, zejména nákupem e-mailových databází s adresami osob, od kterých nemáte povolení k zasílání e-mailových zpráv, a následným rozesíláním nevyžádaných zpráv.
5.4.
Máte zakázáno propagovat webové stránky Inzerentů takovým způsobem nebo zobrazovat nebo uvádět Odkaz v takových souvislostech nebo jednat jakkoliv podobně tak, že byste tím mohli klamat Spotřebitele a způsobit, že Spotřebitel učiní Transakci v omylu.
5.5.
Zavazujete se a zaručujete, že nebudete uvádět Odkaz nebo propagovat webové stránky Inzerentů na webových stránkách s kontroverzním obsahem (zejména obsahem zavádějícím, pomlouvačným, obscénním, násilným, podněcujícím k násilí, nezákonným a/nebo inzerujícím nelegální zboží, služby nebo aktivity) ve vztahu ke všem zemím, z jejichž území jsou webové stránky navštěvovány a/nebo používány.
5.6.
Soulad umísťování Odkazu a propagace webových stránek Inzerentů s tímto článkem může být předmětem náhodné kontroly ze strany myGIVT. Jakékoliv porušení tohoto článku je důvodem k okamžitému zrušení Smlouvy s Vámi. V případě takovéhoto zrušení smlouvy nemáte nárok za vrácení Registračního poplatku ani dalších jiných případných poplatků.
6.
PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI
6.1.
Uzavřením Smlouvy se zavazujete po celou dobu jejího trvání udržovat na svém Profilu Vaše aktuální kontaktní a fakturační údaje.
6.2.
Uzavřením Smlouvy se zavazujete po celou dobu jejího trvání poskytovat myGIVT na požádání pravé a úplné údaje o způsobech, jakými zveřejňujete Odkaz a propagujete stránky Inzerentů.
6.3.
Výlučně Vy nesete plnou odpovědnost za to, kdo a jak bude využívat Váš Profil, zejména nesete odpovědnost za jakékoliv zneužití Vašeho Profilu z důvodu ztráty přístupového jména nebo hesla k němu. Zavazujete se bez zbytečného odkladu upozornit myGIVT na jakékoliv zneužití nebo hrozící zneužití Vašeho Profilu.
6.4.
Zavazujete se a zaručujete, že nebudete bez předchozí dohody s příslušnými Inzerenty jakkoliv zneužívat duševního vlastnictví Inzerentů (zejména jejich firem, ochranných známek, obchodních názvů, autorských děl, apod.) (dále jen „Duševní vlastnictví Inzerentů“), s výjimkou uvedení firmy, loga nebo ochranné známky Inzerenta jako součásti Odkazu nebo rozumné propagace webových stránek Inzerenta na Vašich webových stránkách. MyGIVT a/nebo příslušný Inzerent Vám můžou kdykoliv sdělit, že Vámi uskutečňovaná propagace není rozumná a v takovém případě se zavazujete s takovou propagací okamžitě skončit a vzniklé následky odčinit. V žádném případě nejste oprávněni obohacovat se z Duševního vlastnictví Inzerentů nebo myGIVT, zejména tím, že byste uváděli Spotřebitele v omyl o tom, že mezi Vámi a Inzerenty nebo myGIVT je neexistující partnerství, přidružení nebo jiný druh společenství.
6.5.
Máte zakázáno použít jakékoliv Duševní vlastnictví Inzerentů v placených reklamách na Vaše zboží, služby nebo Odkaz ve sdělovacích prostředcích třetích osob (např. ve službách jako AdWords, Sklik a jiných PPC nebo bannerových reklamách).
6.6.
Máte zakázáno zneužít jakýchkoliv zařízení, programů, robotů nebo jiných prostředků, které by činily fiktivní Transakce. Fiktivní Transakce je zejména taková Transakce, u které chybí tomu, kdo Transakci započal, vůle zaplatit příslušnému Inzerentovi kupní cenu, nebo u ní jinak chybí dobrá vůle. Opakované Transakce uskutečněné stejným Spotřebitelem nebo ze stejné IP adresy mohou být považovány za fiktivní transakce. Z fiktivních transakcí Vám nenáleží jakákoliv Provize, i kdyby byla před tím Schválená.
6.7.
Zavazujete se po celou dobu trvání Smlouvy dbát o dobrou pověst a jméno Inzerentů a myGIVT a nejednat tak, že by mohlo dojít k jejich ohrožení.
6.8.
Vy odpovídáte za to, že je Odkaz na Vaších webových stránkách aktuální, nedojde-li v případě jeho změny k jeho automatické aktualizaci. Nemáte nárok na Provizi z Transakcí, které Spotřebitelé učinili po využití Odkazu, který byl zastaralý (zejména pokud obsahoval zastaralý unikátní kód).
6.9.
Zavazujete se předem prokazatelně informovat všechny návštěvníky a/nebo uživatele webových stránek, na které jste umístili Odkaz, o ukládání údajů nebo získávání přístupu k údajům uloženým v jejich koncových zařízeních (zejména využití cookies), včetně využití takto činících systému třetích stran (zejména systému myGIVT), o rozsahu a účelu jejich zpracování, a nabídnout jim možnost takové zpracování odmítnout. Dále se zavazujete na viditelném místě zveřejnit Vaše zásady ochrany soukromí návštěvníků a/nebo uživatelů Vašich webových stránek. Tyto zásady musí naplňovat požadavky všech účinných právních předpisů, týkajících se ochrany osobních údajů, včetně příslušných předpisů Evropské unie.
6.10.
Jakékoliv porušení tohoto článku je důvodem k okamžitému zrušení Smlouvy s Vámi.
7.
PRÁVA A POVINNOSTI MYGIVT
7.1.
Uzavřením Smlouvy dáváte myGIVT souhlas s uváděním Vašich údajů, nahraných na Profil, Vašeho loga, případně dalších obchodních znamení, jako reference myGIVT při propagaci Služby (Váš název a logo tak mohou být například uvedeny ve veřejném portfoliu klientů myGIVT a uživatelů Služby).
7.2.
MyGIVT vynaloží maximální úsilí, aby veškeré informace o Inzerentech a Provizi poskytované z Transakcí uskutečněných na jejich webových stránkách, uvedené na Vašem Profilu, odpovídaly skutečnosti. MyGIVT je oprávněna kdykoliv měnit, doplňovat nebo odstraňovat tyto informace.
7.3.
MyGIVT v žádném případě neodpovídá za to, že Inzerenti dodrží své závazky vůči myGIVT, zejména že pošlou myGIVT Odměnu, ze které Vám myGIVT vyplácí Provizi. Do okamžiku připsání Odměny na účet myGIVT nemáte na Provizi z této Odměny nárok. MyGIVT se však zavazuje, dojde-li z Vaší strany k naplnění všech ostatních podmínek, které by Vás jinak opravňovali ke Schválení Provize, jednat s příslušným Inzerentem za účelem dosažení nápravy, nebo s takovým Inzerentem rozvázat smluvní vztah.
8.
PROVIZE A JEJÍ VÝPLATA
8.1.
Nárok na Provizi máte v okamžiku, kdy je Provize Schválena ze strany myGIVT (dále jen „Schválení Provize“). Provize je Schválena v okamžiku, kdy se u ní objeví status „schválena“ na Vašem Kontě.
8.2.
MyGIVT Schválí Provizi do 1 pracovního dne ode dne, kdy je dokončena příslušná Transakce; Transakce je dokončena po naplnění všech následujících podmínek (dále jen „Dokončení Transakce“):
2.a.
jste řádně Registrováni jako Společnost;
2.b.
Spotřebitel navštívil webové stránky Inzerenta bezprostředně po návštěvě Vašich webových stránek použitím aktuálního Odkazu;
2.c.
Spotřebitel na stránkách příslušného Inzerenta zahájil Transakci (závazně objednal zboží nebo službu tohoto Inzerenta) (dále jen „Zahájení Transakce“);
2.d.
Spotřebitel za Transakci uhradil Inzerentovi celou kupní cenu a přebral vše, co si objednal;
2.e.
uplynula lhůta, během které má Spotřebitel na základě zákona nebo smlouvy s příslušným Inzerentem právo Transakci bezplatně zrušit (zejména odstoupit od smlouvy); a
2.f.
Inzerent pošle Odměnu na účet myGIVT a tato je na účet myGIVT připsána.
8.3.
Dojde-li po Zahájení Transakce k jejímu zrušení, zejména pokud Spotřebitel nezaplatí kupní cenu za to, co si objednal, objednané nepřevezme, nebo Transakci ve sjednané nebo zákonem dané lhůtě bezplatně zruší, Transakce bude Zrušena (dále jen „Zrušení Transakce“). Dojde-li ke Zrušení Transakce, nemáte z této Transakce nárok na Provizi (dále jen „Zrušená Provize“). Zrušené Provize můžete sledovat na Vašem Kontě. U Zrušených Provizí je uveden status „storno“.
8.4.
Od okamžiku Zahájení Transakce do doby jejího Dokončení nebo Zrušení je na Vašem Kontě u příslušné Provize uveden status „čeká na schválení“.
8.5.
Informace o aktuální výši Provize z Transakcí podle každého jednotlivého Inzerenta je uvedena na Vašem Profilu. V závislosti na smluvních podmínkách každého Inzerenta vůči myGIVT se může výše Provize z Transakcí u jednotlivých Inzerentů lišit.
8.6.
Provize za každou Dokončenou Transakci Vám náleží vždy ve výši, která byla aktuální v okamžiku Zahájení Transakce. Uzavřením Smlouvy berete na vědomí, že Provize od jednotlivých Inzerentů se může s ohledem na jejich smluvní vztah s myGIVT kdykoliv změnit (i několikrát během jednoho dne) a je proto na Vás, abyste sledovali výši aktuálně poskytované Provize na Vašem Profilu.
8.7.
Schválené Provize Vám myGIVT vyplatí vždy pouze ve výplatním období, tedy období:
7.a.
od 1. do 15. 4. („1. výplatní období“),
7.b.
od 1. do 15. 7. („2. výplatní období“),
7.c.
od 1. do 15. 10. („3. výplatní období“), nebo
7.d.
od 1. do 15. 1. („4. výplatní období“) příslušného kalendářního roku, a to pouze, pokud:
7.d.1.1.
součet všech Schválených Provizí na Vašem Kontě v první den příslušného výplatního období dosahuje částky 44 € nebo odpovídající částky v Kč podle aktuální kurzu České národní banky (dále jen „Výplatní limit“), a zároveň
7.d.1.2.
nejpozději v první den příslušného výplatního období o výplatu Schválených Provizí požádáte (dále jen „Žádost o výplatu“).
8.8.
Nedosáhne-li součet Schválených Provizí na Vašem Kontě v první den příslušného výplatního období Výplatního limitu a/nebo nepošlete včas Žádost o výplatu, Schválené Provize Vám nebudou vyplaceny, avšak přechází v plné výši do dalšího kvartálu (zůstávají Vám tedy na Kontě a můžete si o jejich výplatu požádat v dalším výplatním období, budou-li naplněny podmínky pro jejich výplatu).
8.9.
Dojde-li k naplnění všech podmínek pro výplatu Schválených Provizí, myGIVT Vám tyto provize vyplatí na bankovní účet, který jste uvedli ve Smlouvě nebo který máte na Vašem Profilu (dále jen „Výplata Provizí“). Pokud si banka myGIVT nebo Vaše banka budou účtovat nějaké poplatky, spojené s Výplatou Provizí, jdou tyto poplatky k Vaší tíži a vyplácená částka Vám o ně bude ponížena.
9.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
9.1.
Uzavřením Smlouvy souhlasíte a berete na vědomí, že jakékoliv informace, získané od Spotřebitelů a o Spotřebitelích v důsledku využívání Odkazu nebo v souvislosti s poskytováním a využíváním Služby, a informace vytvořené, zjištěné nebo odvozené společností myGIVT od těchto informací, jsou ve výlučném vlastnictví myGIVT. MyGIVT může tyto informace jakkoliv dále využívat (zejména je může zveřejňovat, prodávat nebo poskytovat dále) bez jakékoliv další povinnosti vůči Vám. Vy naopak nejste oprávněni tyto informace jakkoliv sdělovat dále, zveřejnovat, prodávat, převádět, pronajímat, kopírovat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám bez souhlasu myGIVT.
9.2.
Uzavřením Smlouvy dáváte souhlas s tím, že Vám myGIVT nebo její obchodní partneři (zejména Inzerenti) budou zasílat e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách, týkajících se Služby, nebo různé reklamní informace o jiných jejich produktech a službách a další marketingová sdělení.
9.3.
Uzavřením Smlouvy si Vy a myGIVT výslovně sjednáváte ve smyslu ust. § 1752 zák. č. 89/2012 Sb. možnost myGIVT později jednostranně přiměřeně změnit tyto VOP, a to zejména s ohledem na změny v oblasti informačních technologií, změny právní regulace v oblasti reklamy, ochrany spotřebitelů, ochrany osobních údajů, jiné na tuto Smlouvu dopadající právní regulace nebo změny smluvních podmínek Inzerentů vůči myGIVT. Výslovně si tak sjednáváte, že myGIVT může s ohledem na vyjmenované důvody zejména změnit výši nebo podmínky vyplácení Provizí, Výplatní limit, Výplatní období, výši Registračního poplatku (pokud z Vaší strany ještě nebyl uhrazen), ale i další podmínky poskytování Služby. Změna VOP Vám bude oznámena na webových stránkách myGIVT a rovněž sdělením, zobrazeném na Vašem Profilu a zaslaném Vám na Vaši e-mailovou adresu. Pokud neodmítnete změnu VOP ve lhůtě do 1 měsíce ode dne odeslání sdělení na Vaši e-mailovou adresu, má se za to, že jste změnu přijali a jste vázáni novými VOP. Pokud změnu VOP ve stanovené lhůtě odmítnete, zakládá toto odmítnutí výpověď Smlouvy s 3 měsíční výpovědní dobou; v takovém případě se na Váš smluvní vztah s myGIVT do skončení Smlouvy použijí poslední platné VOP, které jste odsouhlasili Vy i myGIVT.
10.
TRVÁNÍ A ZRUŠENÍ SMLOUVY
10.1.
Smlouvu uzavíráte na dobu neurčitou.
10.2.
Smlouvu je možné ukončit vzájemnou dohodou mezi Vámi a myGIVT, výpovědí, odstoupením nebo okamžitým zrušením za podmínek uvedených ve Smlouvě.
10.3.
V případě ukončení Smlouvy vzájemnou dohodou budou závazky smluvních stran vypořádány v souladu s touto dohodou, jinak do 60 dnů ode dne ukončení Smlouvy.
10.4.
Smlouvu může vypovědět kterákoliv její smluvní strana kdykoliv i bez uvedení důvodu. V takovém případě bude Smlouva ukončena k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. V případě ukončení Smlouvy výpovědí budou závazky smluvních stran vypořádány do 60 dnů ode dne ukončení Smlouvy.
10.5.
V případě jakéhokoliv porušení Smlouvy může myGIVT od Smlouvy kdykoliv odstoupit.
10.6.
V případech výslovně uvedených ve Smlouvě může myGIVT Smlouvu okamžitě zrušit. Pokud se tak stane, ztrácíte nárok na všechny dosud nevyplacené Provize na Vašem Kontě, včetně Schválených Provizí, které v plné výši propadají ve prospěch myGIVT.
10.7.
Ať již dojde ke skončení Smlouvy kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, myGIVT náleží případný Registrační poplatek, který je vždy nevratný; to neplatí, dojde-li ke skončení Smlouvy do 1 roku ode Registrace. V takovém případě Vám myGIVT vrátí poměrnou část Registračního poplatku podle počtu započatých měsíců daného kalendářního roku, jak dlouho Smlouva trvala.
11.
MLČENLIVOST
11.1.
Uzavřením Smlouvy se zavazujete, že nezpřístupníte žádné třetí osobě ani nepoužijete žádnou informaci obchodní povahy, se kterou se seznámíte v souvislosti se Smlouvou a využíváním Služby, zejména:
1.a)
informaci o Spotřebitelích, Společnostech, myGIVT, jejich obchodních partnerech nebo zástupcích;
1.b)
informaci o obdržených Provizích nebo informaci související s Provizním systémem myGIVT; a
1.c)
informaci o uskutečněných Transakcích
(dále jen „Tajná informace“).
11.2.
Povinnost podle předchozího odstavce platí s výjimkou případů, kdy (i) dostanete od myGIVT souhlas se zpřístupněním nebo použitím Tajné informace nebo (ii) jednáte na základě zákonné povinnosti nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.
11.3.
Za zpřístupnění Tajné informace třetí osobě se nepovažuje její zpřístupnění Vašemu zaměstnanci, osobě v obdobném postavení nebo externímu spolupracovníkovi (např. auditorovi, obchodnímu zástupci, apod.), pokud před zpřístupněním Tajné informace takové osobě tuto osobu seznámíte s Vašimi povinnostmi podle tohoto článku a sjednáte si s nimi stejnou povinnost mlčenlivosti.
11.4.
Za Tajnou informaci se nepovažuje taková informace, která je v době zpřístupnění nebo použití běžně dostupná veřejnosti.
11.5.
Skončení Smlouvy nemá vliv na účinnost ujednání v tomto článku.
12.
KOMUNIKACE
12.1.
MyGIVT bude ke komunikaci s Vámi využívat zejména e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při odeslání Návrhu na uzavření Smlouvy nebo, pokud dojde k Vaší Registraci, kterou budete mít uvedenou na svém Profilu. Vy se zavazujete pro komunikaci s myGIVT využívat výlučně kontaktní údaje uvedené na webových stránkách myGIVT v příslušné sekci „kontakty“. MyGIVT je oprávněna průběhu trvání Smlouvy svoje kontaktní údaje kdykoliv změnit a je tedy na Vás, abyste vždy před odesláním jakéhokoliv dokumentu, oznámení, nebo jiné zprávy ověřili aktuální kontaktní údaje myGIVT.
13.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
13.1.
Vnikne-li porušením kterékoliv Vaší povinnosti ze Smlouvy Spotřebiteli, Inzerentovi nebo myGIVT jakákoliv újma, zavazujete se ji v plné výši nahradit a/nebo odčinit do 10 dnů ode dne, kdy Vás k tomu oprávněná osoba vyzve. Tato povinnost trvá i po skončení Smlouvy.
13.2.
Právní vztahy mezi Vámi a myGIVT, týkající se Smlouvy nebo jejího vzniku či existence, se řídí právním řádem České republiky.
13.3.
V případě sporu mezi Vámi a myGIVT, vyplývajícího ze Smlouvy nebo týkajícího se jejího vzniku či existence, jsou k jeho řešení příslušné obecné soudy České republiky.
13.4.
Na vztahy mezi Vámi a myGIVT se použije pouze taková obchodní zvyklost, na které jste se dohodli výslovně.
13.5.
Na vztah mezi Vámi a myGIVT se použijí kogentní ustanovení rozhodného práva, ujednání obsažená ve Smlouvě, ujednání obsažená v těchto VOP a případná dispozitivní ustanovení rozhodného práva v uvedeném pořadí.
13.6.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 7. 2016.